Navigace

Obsah

2. PARTNERSKÉ SETKÁNÍ

dne 3. července 2018 v Českých Budějovicích

SÁZENÍ STROMU

Klimaticky vhodné stromy pro sídla a krajinu

Dnes se koná oficiální zahajovací akce k přeshraničnímu projektu „Klimatická zeleň“, do kterého jsou zapojeny regiony Dolní Rakousko, jižní Čechy a jižní Morava. Projektoví partneři zpracovávají společně strategie a opatření, která pomohou adaptovat zelenou infrastrukturu na klimatické změny. Výstupem projektu jsou přeshraniční programy a postupy, např. Katalog klimaticky vhodných rostlinných druhů a rozsáhlé vzorové výsadby jako např. aleje a živé ploty. U příležitosti zahájení projektu byl vysazen první „klimatický strom“ javor babyka. Projekt poběží do 31. března 2020. 

Důsledky klimatických změn jsou v našich regionech stále více citelné. Jejich účinky jsou např. stále větší sucho nebo častější silné deště. „Ve střední Evropě stojí regiony a obce před podobnými problémy. Tato přeshraniční spolupráce je projevem vzájemnosti směrem ke společnému zvládnutí klimatických změn“, tolik poslanec Národní rady Rakouska Georg Strasser.

Zelenou infrastrukturu tvoří zahrady, parky, ochranné živé ploty proti větru, aleje nebo doprovodná zeleň a má rostoucí význam pro zemědělskou krajinu. Tyto životní prostory mohou zmírnit negativní důsledky klimatických změn tím, že chrání před horkem, zvyšují kvalitu pobytu pro lidi i zvířata nebo dokonce teprve umožňují případné zlepšení propustnosti povrchové vody.

„Z této spolupráce a s ním spojené výměny zkušeností budou profitovat obce a jejich občané. Důležité je propojit vědecké výstupy a praktické zkušenosti do návodných postupů“, říká Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

Vzhledem k tomu, že zelené infrastruktury stojí přeshraničně před podobnými problémy, je projekt Klimatická zeleň (ATCZ142) realizován společně v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Mezi celkem devíti partnery ze tří regionů se nachází správní úřady jednotlivých regionů, další regionální úřady, obce příp. svazky obcí a spolky.

„Je obzvláštní ctí, že pro vysazení 1. klimatického stromu bylo vybráno město Tulln Ekologické zahradní hlavní město Rakouska“, tolik starosta Tullnu Mag. Peter Eisenschenk.

Vznikají přeshraniční programy a postupy jako např. „Katalog klimaticky vhodných rostlinných druhů“. V České republice bude těžiště výsadeb u stromů. Na obou stranách hranice budou nabízena školení a workshopy k managementu, uspořádání a péči o zeleň. Projekt poběží do konce března 2020.

Projekt Klimatická zeleň ATCZ142 je realizován za podpory EU v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Land NÖ, Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft (www.noe.gv.at)

Natur im Garten (www.naturimgarten.at)

NÖ Agrarbezirksbehörde (www.unserboden.at)

Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje (www.jihomoravsky.nsmascr.cz)

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko (www.hornacko.info)

Přírodní zahrada z.s. (www.prirodnizahrada.eu)

Jihomoravský kraj (www.kr-jihomoravsky.cz)

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje (www.jihoceskemas.cz)

Jihočesky kraj (www.kraj-jihocesky.cz)